Handelen namens de BV in oprichting

30 november 2019 - Leestijd: 2 minuten

Handelen namens de BV in oprichting

Kan je handelen namens een BV in oprichting?

Het kan voorkomen dat je een BV aan het oprichten bent en al wat dingen wil regelen in naam van deze toekomstige BV. Je wil bijvoorbeeld alvast kantoorartikelen kopen of een pand huren. Dit is mogelijk, maar de BV moet de rechtshandeling dan later wel ‘bekrachtigen’. In dit artikel wordt ingegaan op bekrachtiging en hoe het zit met de aansprakelijkheid vóórdat er bekrachtigd is of als er uiteindelijk helemaal niet bekrachtigd wordt.

Bekrachtiging

De wet geeft antwoord op de vraag wanneer de vennootschap gebonden is aan de rechtshandeling (zoals het sluiten van een koopovereenkomst) die is verricht tijdens haar oprichting. Die gebondenheid is er indien de vennootschap ná haar oprichting deze rechtshandeling ‘uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt’. Een voorbeeld van uitdrukkelijk bekrachtigen is het sturen van een brief waarin de vennootschap zegt de rechtshandeling te bekrachtigen. Stilzwijgend bekrachtigen kan onder meer door het uitvoeren van de koopovereenkomst die gesloten is. De koopprijs wordt bijvoorbeeld voldaan. Er wordt dan als het ware impliciet duidelijk gemaakt dat de BV instemt met de rechtshandeling. Na bekrachtiging is de vennootschap gebonden aan de rechtshandeling, wat wil zeggen dat de rechten en plichten (bijvoorbeeld betaling van de koopsom) vanaf dat moment voor rekening van de vennootschap zijn.

Uitzondering en waarschuwing

Als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt en degene die handelde namens de vennootschap in oprichting wist of kon weten dat dit zou gebeuren, is degene die handelde hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. De wetenschap dat dit kon gebeuren wordt vermoed aanwezig te zijn als de vennootschap binnen een jaar na oprichting failliet gaat. Dit betekent dus dat het belangrijk is dat je voorzichtig omspringt met het aangaan van rechtshandelingen voor oprichting, omdat persoonlijke aansprakelijkheid op de loer ligt.

Hoofdelijk verbonden

Hoe zit het dan tot het moment totdat er bekrachtigd is? Het antwoord hierop is: degene die de rechtshandeling namens de vennootschap in oprichting verricht heeft, is hoofdelijk verbonden (aansprakelijk). Als de BV niet bekrachtigt of dat de BV uiteindelijk helemaal niet wordt opgericht, dan is degene die in voornoemd voorbeeld de kantoorartikelen besteld heeft dus verplicht tot het betalen van de koopsom. Dit is niet het geval wanneer dit uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Aanvullend vereiste

Voor enkele rechtshandelingen, zoals de rechtshandeling die ervoor zorgt om voordeel te verzekeren aan een oprichter, geldt naast bekrachtiging het aanvullende vereiste dat de rechtshandeling wordt opgenomen in of wordt aangehecht aan aan de akte van oprichting. Dit komt niet zo vaak voor.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: